Phong tỏa kéo dài, tội phạm và các loại thuế cao khiến người dân rời khỏi New York