Phỏng vấn độc quyền CEO Truth Social

Nếu quý vị nhìn vào quy mô và phạm vi của những đại công ty công nghệ này, họ còn lớn hơn những đế chế trong lịch sử và họ là những kẻ chuyên chế...