Phủ Tây Hồ lại phải đóng cửa vì lượng người đổ về đông đột ngột