TT Trump đang xem xét các hành động ngăn chặn Trung Cộng trộm cắp nghiên cứu của Mỹ