Niên hiệu Tự Đức thứ 22 “kỷ tỵ” 1869, có nhiều giặc Tàu sang nước ta, trong số ấy có giặc Ngô Côn là lợi hại hơn cả. 

Tướng Ngô Côn cùng hai tùy tướng là Hoàng Sủng Anh và Lưu Vĩnh Phúc kéo quân lên hạ thành Bắc Ninh. Triều đình sai Tiểu phủ sứ là Ông Ích Khiêm sang phản công, tỉnh Bắc-ninh, lấy lại được Thành. Ngô Côn bị tử trận, còn lại

tùy tướng là Hoàng sủng Anh và | Lưu Vĩnh Phúc bỏ chạy lên miền thượng du, hoành hành tàn phá, dân gian rất cực khổ !.

Sau quan Tuần phủ Hưng Hỏa dụ được Lưu Vĩnh Phúc ra thú. Còn | Hoàng Sùng Anh (lấy hiệu Cờ vàng) không chịu ra thú, nên Ông Ích Khiêm phải tiến tiễu và nghĩ mưu mới phá được.

Trước hết ông sai dân đưa biểu nó trâu, bò, gạo, rượu, gà, vịt… Nhân đói khát lâu ngày, nay lại có những món ăn ngon, quân giặc mở họp lại ăn tiệc ở trong một hang đá, thuộc Đoan Hùng, Hưng Hóa,

Nhưng, trước khi giặc đến hang Ấy, Ông Ích Khiêm đã ngầm sai đặt dầu, củi và thuốc súng rất nhiều. Rồi, nhân khi quân giặc no say, quan Triều Đình ập đến bắn súng vào các thứ dẫn hỏa; thuốc súng bắt lửa, nổ cháy. Hầu hết quân giặc bị chết trong hang, chỉ có một tên tỳ tướng Cờ vàng (tên này mình cao 12 thước ta, hung hãn lạ thường, hay bắt đầu giết mà ăn thịt) và ít quân chạy được. Nhưng sau quan Tuần phủ Hưng Hòa lại sai viền cai đội là Nguyễn Đình Trạc đem thủ hạ chui qua rừng, trèo núi, theo mãi đến Lai Châu, mới bắn chết được.  

Sau trận hỏa công này, Ông Ích  Khiêm được vua Tự Đức uy lạo, viên cai đội Nguyễn Đình Trạc được thưởng 12 lạng bạc và thăng hàm ngũ phẩm cai đội. 

TIÊN ĐÀM

(Theo TRI TÂN TẠP CHÍ 1941)

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn