Trưng nữ-Vương

Ba năm hùng cứ trời Giao-chỉ,

Muôn thủa lưu danh đất Lạc-hồng.

Nửa gánh sơn-hà em với chị ;

Một lòng oán-hận nước như chồng.

Cột đồng Đông-hán còn hay mất ?

Nước bạc Tây-hồ vẫn có trong .

Đáng dấu sử xanh bằng má đỏ :

Cho hay khăn-yếm cũng anh-hùng.

                             ĐÁI ĐỨC-TUẤN

Vịnh hòn non bộ

Khen ai khéo tạc cảnh con con,

Đủ cả sơn-thôn, đủ cả cồn.

Cổ-thụ răm cây vờn mặt nước,

Sương-bồ mấy khóm nép sườn non.

Ngư-ông đợi cá lưng không mỏi,

Mục-tử rong trâu gối chẳng chồn.

Nắng giãi, mưa dầu từng mấy độ,

Trơ trơ đá núi vẫn chưa mòn.

    VÂN-THẠCH

(Theo TRI TÂN TẠP CHÍ 1941)

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn