PTT Harris cam kết ủng hộ các nhà lãnh đạo Thái Bình Dương, tuyên bố chiến lược mới