Quan chức Mỹ cảnh báo về sự nguy hiểm của Trung Quốc