Quan chức Ngũ Giác Đài: Trung Quốc từ chối đàm phán với quân đội Hoa Kỳ ở mọi cấp độ