Quân đội Hoa Kỳ tỏ thế mạnh, Trung Cộng tạm thời e ngại?