Quân đội Trung Quốc được yêu cầu không nổ phát súng đầu tiên với Mỹ