Quan hệ Mỹ – Trung căng thẳng, 2 nước hủy bỏ 100 kênh đối thoại