Quốc hội Hoa Kỳ chuẩn bị cho cuộc chiến chi tiêu mới trong bối cảnh chính phủ có nguy cơ bị đóng cửa