Quốc hội Hoa Kỳ sẽ làm gì tiếp theo sau khi thông qua gói viện trợ ngoại quốc?

Hạ viện dự định sẽ thông qua một vài dự luật, trong đó đáng chú ý nhất là dự luật chống chủ nghĩa bài Do Thái trong các trường cao đẳng và đại học.