Quốc hội Hoa kỳ thông qua gói ngân sách 2.3 nghìn tỷ USD bao gồm các chi tiêu ở nước ngoài