Quốc hội thông qua các quy tắc quy định về việc kiểm đếm phiếu đại cử tri vào ngày 06/01