Robin Hood, Lòng can đảm và Văn hóa: Phẩm chất bảo vệ nền văn minh