San Francisco ban bố tình trạng khẩn cấp về sự lây lan bệnh đậu mùa khỉ