Sản xuất của Hoa Kỳ đạt mức cao nhất trong vòng 15 tháng