Sau khi chạy trốn khỏi chủ nghĩa xã hội, một số người nhập cư lo sợ cho tương lai nước Mỹ