Sáu mối đe dọa tiềm ẩn mà ông Tập Cận Bình phải đề phòng