Sau Mỹ, Canada cũng nhận được hạt giống lạ từ Trung Quốc