Sáu nước EU thử nghiệm công nghệ truy vết Covid-19 xuyên biên giới