Seoul hạn chế hoạt động của nhà hàng để kiềm chế dịch Covid-19