Bị phong tỏa hơn 6 tháng vì đại dịch, sinh viên ở Tân Cương dọa nhảy lầu