Số đơn ghi danh thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ giảm mạnh xuống mức thấp nhất kể từ tháng 09/2022

Thu nhập hàng tuần được điều chỉnh theo lạm phát vẫn giảm so với mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2020.