Số lượng người vô gia cư ở Quận San Diego tăng 3% so với năm ngoái