Sở Y tế Pennsylvania từ chối cung cấp đầy đủ dữ liệu về số người tử vong do COVID-19