‘Someone Somewhere’: Xóa đói nghèo bằng sự trân trọng nghệ thuật truyền thống