Sự biến mất của tính nghệ thuật trong các bài hát nổi tiếng đương đại