Sự đàn áp của Trung Quốc là về kiểm soát chính trị