Sử dụng ghi chú ‘suy nghĩ TO BE’ để thay đổi cuộc sống trong 3 phút mỗi ngày