Sự kiện ở một thị trấn nhỏ của Hoa Kỳ nhận lời đe dọa sát hại từ ‘đại diện của ĐCSTQ’