Sự kiện tấn công Quốc hội Hoa Kỳ: Ba người đại nghĩa và ba nghi ngờ lớn