Sự lựa chọn của Hoa Kỳ: Phỉ báng TT Trump hay khách quan đánh giá các chính sách