Sự phân biệt đối xử về năng lượng của Wall Street sẽ làm tổn thương Hoa Kỳ