Sự thiếu tin tưởng của người dân Hoa Kỳ đối với truyền thông đạt đến tầm cao mới