Sự thịnh vượng giả tạo của ông Biden: Không có sự phục hồi mạnh mẽ