‘Sức mạnh của sinh mệnh là dựa vào chính bản thân mình’