Sườn xám – Phong vận phương Đông xuyên suốt thế kỷ