Tác giả Pillar of Shame: Thiệt hại đối với bức tượng là biểu tượng cho tình cảnh của Hồng Kông