Tài liệu: Twitter đã giao cho biện lý đặc biệt các tin nhắn đã xóa và dữ liệu vị trí của ông Trump