Tai nạn làm thay đổi cuộc đời: ‘Chúa đã xuất hiện và đưa tôi ra khỏi cổng địa ngục’