Tài ngoại giao của Trần Nhật Duật: Không tốn một mũi tên