Tại sao Cam kết của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện với nước Mỹ lại quan trọng