Tại sao chúng ta có thể đặt ‘Niềm tin’ vào Andrea Bocelli