Tầm nhìn quân sự của ông Biden: ‘Đều đều’, kèm theo vài thay đổi thiên tả