Tân Đại sứ Hoa Kỳ phù hợp với thay đổi thế giới quan về Trung Quốc