Tân thống đốc Virginia bãi bỏ lệnh chích ngừa cho công chức, lệnh đeo khẩu trang trong trường học