Tăng trưởng đáng thất vọng cho thấy lợi ích giảm dần của chính sách kích thích chi tiêu